Privacy verklaring


Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in Clément Dany met maatschappelijke zetel te Weldenstraat 48; 9700 Oudenaarde en met ondernemingsnummer BE 0842 320 581 (hierna “ons” of “wij”). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. In deze ‘Privacy verklaring’ laten we u weten welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Zo snapt u precies hoe wij werken.


In dit kader treden wij op in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor verwerking.


Onze privacy verklaring is van toepassing op al onze activiteiten (hieronder “Prestaties” genoemd), in het bijzonder op:In sommige gevallen hebben wij inzage in de data van onze klanten. In deze gevallen treden wij op in de hoedanigheid van verwerker en wordt met onze klanten een overeenkomst gesloten waarin opgenomen wordt tot welke data wij toegang hebben en met welk doel. Wij bieden de garantie dat de data exclusief voor het omschreven doel gebruikt wordt en wij garanderen dat de confidentialiteit en de privacy conformiteit gewaarborgd blijven.


Basis van ons privacy beleid:


Verwerking van persoonsgegevens:

Wij verwerken in principe geen gevoelige persoonsgegevens zoals medische of biometrische gegevens, of gegevens m.b.t. etniciteit, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuiging, syndicale aansluiting of gerechtelijk informatie.


Wij verwerken volgende persoonsgegevens:


(1) Klanten:


Deze persoonsgegevens worden van onze klanten bijgehouden:


Met volgende doelen:De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk of op eender welke wijze – gaat de klant expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.


Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn wordt opgelegd door de overheid in het kader van productaansprakelijkheid; …


(2) Prospecten:


Teneinde de continuïteit van onze onderneming op een vlotte manier te kunnen organiseren, zijn wij steeds op zoek naar prospecten. Dit kan gebeuren op diverse wijzen (vb. via de website; via beurzen, via netwerking; via mond-aan-mond-reclame; via publiciteit; …) In dit kader worden volgende persoonsgegevens bijgehouden:Met volgende doelen:De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang.


Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar nà het jongste onderlinge contact. Deze bewaartermijn is nodig om alle toekomstigeklanten de nodige tijd te gunnen de samenwerking op te starten zodra zij er zelf klaar voor zijn.


(3) Netwerking:


Geregeld doen wij aan netwerking. In dit kader worden volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:


Met volgende doelen:


De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang.


Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà het jongste onderlinge contact. Aangezien iedereen die aan netwerking doet dezelfde expliciete bedoeling heeft om zijn/haar activiteiten en/of interesses aan derden voor te stellen en omgekeerd zelf ook contacten te verzamelen voor eventuele toekomstige samenwerkingen, heeft iedereen er baat bij deze gegevens zo lang als mogelijk (maar ook redelijk) te bewaren.


(4) Leveranciers:


Deze persoonsgegevens worden bijgehouden:Met volgende doelen:De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk, door levering of op eender welke wijze – gaat de leverancier expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.


Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn volgt de bewaartermijn van de klantengegevens.


Transfer van persoonsgegevens:

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, behalve aan een aantal van onze leveranciers (vb. boekhouder; IT-partner;cloud-provider; advocaat; …), maar beperkt tot diegenen die noodzakelijk zijn om de hierboven omschreven doelen te kunnen realiseren. In deze gevallen worden enkel de voor hen relevante persoonsgegevens gedeeld en wordt met deze derde partijen een overeenkomst afgesloten die de nodige garanties bevat m.b.t. de confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd.


Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bekend maken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.


Er is geen datatransfer buiten de EU-zone.


Onze Prestaties kunnen mogelijks linken bevatten naar derden, zonder dat persoonsgegevens doorgegeven worden. Hoewel wij met de grootste zorg omspringen met uw privacy, dient u er zich van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.


Rechten van de betrokkenen:

Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft het recht om:Wie een van deze rechten wil uitoefenen,kan hiervoor bij ons terecht (zie coördinaten onderaan deze Privacy Verklaring). Hij/zij dient zich te identificeren en zal hiervoor binnen de 30 dagen antwoord krijgen. Weet echter dat de rechten van betrokkenen soms ondergeschikt zijn aan hogere belangen (vb. wettelijke verplichting om sommige gegevens bij te houden, …).


Beveiliging:

Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, worden met de grootste zorg bewaard en wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.


De toegang ertoe wordt voorbehouden aan diegenen die deze toegang nodig hebben in het kader van de hierboven omschreven doelen.


Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van verwerking is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.


De betrokkene erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij/zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aanClément Dany, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van Clément Dany.


Gebruik van cookies:

Onze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de Website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de Website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee de Website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.


Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van de Website die u heeft aangeklikt.


Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.


Wij gebruiken deze informatie enkel om bij te houden hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Update van deze Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de huidige mogelijkheden van onze Prestaties. In een continue zoektocht naar verbeteringen van onze Prestaties, kan dit leiden tot een aanpassing aan deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.


Contactgegevens:

Heeft u een vraag of opmerking i.v.m. deze Privacy Verklaring, of wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen, dan kan u ons steeds bereiken via onderstaande coördinaten:

Pleisterwerken Dany Clément

contactpersoon: Dany Clément

adres:Weldenstraat 48; 9700 Oudenaarde

tel: +32 (0) 496 518 158

dany.clement@outlook.com


Klachten:

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden kan u hiervoor een klacht indienen bij ons (zie bovenstaande coördinaten) of rechtstreeks bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be).