Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes maar 30 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.


Artikel 2. Prijs

Onze prijzen zijn exclusief alle heffingen en btw.


Artikel 3. Betaling

Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn al onze facturen contant betaalbaar zonder korting. Elke factuur die onbetaald blijft op vervaldag, zal worden verhoogd met een intrest van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00 €. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.


Artikel 4. Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.


Artikel 5. Ontbinding

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling. Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of de bestelde materialen. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren, dan zal de koper ertoe gemachtigd zijn bij ons een gelijkwaardig bedrag te vorderen.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan. Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.


Artikel 7. Privacy

Door een opdracht te geven (schriftelijk, mondeling of op eender welke wijze), aanvaardt de klant expliciet alle privacy-bepalingen van Pleisterwerken Dany Clément. Deze zijn hier terug te vinden (Privacy verklaring).